Darmowa dostawa przy zamówieniu za 300 zł

 

Masz pytanie?

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
1. Informacje ogólne
1.1 Polityka Prywatności i wykorzystania plików Cookies , zwana dalej „Polityką”, ma na
celu informowanie klientów naszego sklepu internetowego o zasadach zbierania
wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z naszej strony internetowej pod
adresem www.greendeco.org oraz określa środki techniczne i organizacyjne zastosowane
przez administratora. danych dla zapewnienia ochrony danych osobowych oraz tryb
postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia danych osobowych w
systemie informatycznym lub w kartotekach, albo w sytuacji podejrzenia o takim naruszeniu.
Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego nie jest źródłem obowiązków dla
Usługobiorców lub klientów sklepu internetowego
1.2. Celem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych (PODO) jest wypełnienie
założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej też zwane RODO).
1.3 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego
jest Patrycja Słotwińska prowadząca działalność gospodarczą wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej mieszcząca się pod adresem 88-430 Gącz 18ą, NIP 5621771883
1.4 Z naszym sklepem możesz skontaktować się pisząc pod adres e-mail
kompozycjekwiatowe.eu@gmail.com lub dzwoniąc pod numer telefonu
663336572
2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
2.1 Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa .Zbieranie i przetwarzanie danych jest niezbędne w celu
zawarcia i realizacji umowy oraz wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub
Klienta Sklepu Internetowego co oznacza ,że jeżeli Klient dokonując zakupu w Sklepie
Internetowym wybierze odbiór osobisty zakupionego produktu zamiast przesyłki kurierskiej
to te dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży
ale nie będą już przetwarzane przez firmy kurierskie realizujące przesyłki na zlecenie
Administratora.
Sklep ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych klienta adekwatnie ,stosownie i z ograniczeniem do niezbędnego minimum ,które jest konieczne do
wykonywania na ich rzecz świadczonych usług na spodziewanym poziomie.
2.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do korzystania ze sklepu
internetowego .Niezbędnym jest w celu zawarcia umowy z Administratorem (złożenie
zamówienia , dokonanie płatności) podanie danych osobowych ,których zakres jest
uprzednio każdorazowo wskazany na stronie sklepu internetowego lub regulaminie sklepu
internetowego. Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne,
świadome i jednoznaczne okazanie woli zawarcia umowy z Administratorem. oraz osoba ,
której dane dotyczą składa równocześnie , w formie oświadczenia lub wyraźnego działania
potwierdzającego, przyzwolenie na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
2.3 Sklep dla realizacji usług zbiera takie dane jak:
imię i nazwisko
numer pesel w przypadku wystawiania faktury na osobę fizyczną
nazwa działalności gospodarczej wraz z nr NIP
adres zamieszkania soby fizycznej
adres prowadzonej działalności
numery telefonów
adres e-mail.
dane pobierane automatycznie :adres IP ,nazwa domeny ,rodzaj przeglądarki, czas
dostępu ,typ systemu operacyjnego,
mogą być pobierane dane nawigacyjne w tym informacje o linkach i odnośnikach ,w
które zdecyduje się kliknąć klient,
2.4. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych przez Sklep
podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki ,instytucje płatnicze )
podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską
podmioty prowadzące na rzecz Administratora usługi doradcze, podatkowe,
rachunkowe oraz niezbędną pomoc prawną.
firmy hostingowi
dostawca oprogramowania do fakturowania
dostawcy usług technicznych ,informatycznych i organizacyjnych umożliwiających
Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej w tym Sklepu Internetowego
i świadczonych za jego pośrednictwem Usług elektronicznych.
Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów , które zapewniają wystarczające
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak by
przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO .Administrator przekazuje
dane osobowe tylko wtedy gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu
przetwarzania danych osobowych i w zakresie niezbędnym do jego realizacji i
zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
2.5. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
2.6. Dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego przechowywane są przez czas niezbędny
do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a następnie zostają usunięte w sposób
uniemożliwiający ich odtworzenie.
W sytuacji gdy Klient Sklepu wyraził opinię o zawartej umowie sprzedaży jego dane
osobowe są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę ,której dane
dotyczą .
W celach podatkowych dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa
nakazującymi przechowywanie ksiąg podatkowych.
W celach ustalenia ,dochodzenia lub ochrony roszczeń jakie może podnosić Administrator
lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora dane osobowe w takiej sytuacji są
przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora
jednak nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby , której dane
dotyczą z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook